YUJING
District Office, Tainan City

Yujing District Office, Tainan City

Tourist destination

Gourmet snacks

Traditional cuisine
Traditional cuisine and snacks offered in Yujing District include Dachang bao xiaochang (pork sauce in rice sausage), Ô-te (fried batter with oysters), migao (glutinous rice cake), chou doufu (stinky tofu), yangroudian (mutton shop), and dongshan yatou (duck head of Dongshan).

Migao Fuzai's Migao

Migao Fuzai's Migao

Ô-te (fried batter with oysters)

Ô-te (fried batter with oysters)

Dachang bao xiaochang (pork sauce in rice sausage)

Dachang bao xiaochang (pork sauce in rice sausage)

Chou doufu (stinky tofu)

Chou doufu (stinky tofu)

Dongshan yatou (duck head of dongshan)

Dongshan yatou (duck head of dongshan)

A-He's Yangroudian (A-He's Mutton Shop)

A-He's Yangroudian (A-He's Mutton Shop)

A-Ren's Yangroudian (A-Ren's Mutton Shop)

A-Ren's Yangroudian (A-Ren's Mutton Shop)

Laoniubo's Zhufei Guo & Zhuxue Tang (Laoniubo's pork lung stuffed with rice cake and pork blood soup

Laoniubo's Zhufei Guo & Zhuxue Tang (Laoniubo's pork lung stuffed with rice cake and pork blood soup

Traditional cuisine

Traditional cuisine