YUJING
District Office, Tainan City

Yujing District Office, Tainan City

Tourist destination

Temples and Churches

Temples and Churches
Major temples in this District include Beiji Dian of Yujing Village, Taizi Miao of Yutian Village, Xin Tianwang Dian of Shatian Village, Shennong Miao of Sanpu Village, Xintian Gong of Zhuwei Village, Daitian Fu and Fudeye Miao of Zhongzheng Village, Beiji Dian and Tianhou Gong of Fengli Village, Zhen'an Gong and Guandiye Miao of Wangming Village, Sangong Dadi Miao of Cenglin Village, as well as Yuantong Gong and Qingshui Si of Sanhe Village.
Major churches in Yujing District include Yujing Christian Church of Yutian Village, Yujing Catholic Church, and Fengli Christian Church.

Beiji Dian of Yujing Village

Beiji Dian of Yujing Village

Taizi Miao of Yutian Village

Taizi Miao of Yutian Village

Xin Tianwang Dian of Shatian Village

Xin Tianwang Dian of Shatian Village

Shennong Miao of Sanpu Village

Shennong Miao of Sanpu Village

Xintian Gong of Zhuwei Village

Xintian Gong of Zhuwei Village

Daitian Fu and Fudeye Miao of Zhongzheng Village

Daitian Fu and Fudeye Miao of Zhongzheng Village

Daitian Fu and Fudeye Miao of Zhongzheng Village

Daitian Fu and Fudeye Miao of Zhongzheng Village

Beiji Dian

Beiji Dian

Tianhou Gong

Tianhou Gong

Zhen'an Gong

Zhen'an Gong

Guandiye Miao

Guandiye Miao

Sangong Dadi Miao

Sangong Dadi Miao

Yuantong Gong

Yuantong Gong

Temples and Churches

Temples and Churches